Ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ που καθορίζει την εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014 πατήστε εδώ