Σκοποί του Σ. Φ. Χίου

Σκοποί του Συλλόγου Φιλολόγων είναι:

  1. Η προαγωγή και η ανάπτυξη των φιλολογικών επιστημών.
  2. Η επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα.
  3. Η συμβολή στη βελτίωση της παιδείας του ελληνικού λαού.
  4. Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση φιλολογικών θεμάτων καθώς και για την αποδοτικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεσμών.
  5. Η καλλιέργεια της πολιτιστικής ζωής του τόπου.
  6. Η συλλογή, καταγραφή, κατάταξη και έκδοση μνημείων του λόγου, παραδοσιακών πράξεων και ενεργειών, εθιμικής ζωής της περιοχής και η συνεργασία με κάθε φορέα που επιδιώκει ανάλογους στόχους και ενδιαφέρεται για την καταγραφή, αξιολόγηση, βελτίωση και διαφύλαξη των τοπικών μνημείων τέχνης της πολιτιστικής μας ζωής και κληρονομιάς.